جرثقيل ها - اطلاعاتي كه لازم است براي استعلام ها، سفارش ها،پيشنهاد و ها تأمين ارائه شود - قسمت سوم: جرثقيل هاي برجي

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
#

جرثقيل ها - اطلاعاتي كه لازم است براي استعلام ها، سفارش ها،پيشنهاد و ها تأمين ارائه شود - قسمت سوم: جرثقيل هاي برجي

چهار‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ | 00:001891 بازدید

1 هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد، مشخص كردن اطلاعاتي است كه بايد توسط افراد زير ارائه شود :

1 -1 خريدار، هنگامي كه براي خريد جرثقيل برج ي استعلام مي كند.

1 -2 خريدار، هنگام سفارش دادن يك جرثقيل برج .ي
1 -3 سازنده، هنگام پيشنهاد دادن براي فروش يك جرثقيل برج .ي
1 -4 سازنده، هنگام تأمين يك جرثقيل برج .ي
اين استاندارد درباره اطلاعات مورد نياز استعلام ها، سفارش ها،پيشـنهاد هـا و تـأمين ، در جرثقيـل
هاي برجي كاربرد دارد .

2 مراجع الزامي
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع داده
شده است.بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميشود.در صورتي كه
به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد
نظر اين استاندارد ملي ايران نيست.در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده
شده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است .
استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:
2-1 استاندارد ملي ايران 10062 سال 1387 ، جرثقيل ها و وسايل بالابر - مشخصـه هـاي فنـي و
مدارك پذيرش
2-2 ISO 4306, (all parts), Cranes- Vocabulary.

3 اصطلاحات و تعاريف
در اين استاندارد، اصطلاحات و / يا واژه ها با تعاريف بيـان شـده در تمـام قسـمت هـاي اسـتاندارد
ISO 4306 به كار مي رود .


چكيده
چكيده موضوعات مطرح شده در اين استاندارد به قرار زير مي باشد :
- در بند 4 اطلاعاتي كه بايد بوسيله خريدار همراه با استعلام يا سفارش ارائه شود، مشـخص
گرديده است.
- در بند 5 اطلاعاتي كه بايد توسط سازنده ارائه شود، مشخص گرديده است.
- در پيوست الف، اطلاعاتي كه بايد توسط خريدار به همراه استعلام يا سـفارش ارائـه شـود،
مشخص گرديده است.
- در پيوست ب، اطلاعاتي كه بايد توسط سازنده هنگام پيشنهاد دادن جرثقيل برجـ ي ارائـه
شود، مشخص گرديده است.

ساير بندهاي استاندارد بين المللي ISO 9374-3 :2002 در مورد اين استاندارد ملي الزامي
مي باشد .


دیدگاه خود را بیان کنید

محصولات ما