جرثقيل ها - اصول طراحي براي بارها و تركيب آن ها

جرثقيل ها - اصول طراحي براي بارها و تركيب آن ها

جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰
#

جرثقيل ها - اصول طراحي براي بارها و تركيب آن ها

چهار‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ | 00:0025042 بازدید

استاندارد ملي ايران

 

جمهوري اسلامي ايران
ISIRI Islamic Republic of Iran
-10065 2 مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران 10065-2
1st. edition Institute of Standards and Industrial Research of Iran اول چاپ

 


جرثقيل ها - اصول طراحي براي بارها
و تركيب آن ها -
قسمت دوم: جرثقيل هاي سيار

 

Cranes - Design principles for
loads and load combinations –
Part 2:Mobile cranes

 

 

 


مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
تهران، خيابان ولي عصر، ضلع جنوبي ميدان ونك ، پلاك 1294 صندوق پستي14155-6139
88879461 5- :تلفن
دورنگار: 88887080 و 88887103
كرج - شهر صنعتي،ميدان استاندارد، صندوق پستي 31585 -163
( 0261)2806031 8 - : تلفن
( 0261 ) 2808114 :دورنگار
Standard @ isiri.or.ir : نگار پيام
www.isiri.org :گاه وب
بخش فروش: تلفن: 0261)2818989)، دورنگار:0261)2818787 )
بها: 2375 ريال

 

Institute of Standards and Industrial Research of IRAN
Central Office: No.1294 Valiaser Ave. Vanak corner, Tehran, Iran
P_ O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran
Tel: +98 (21) 88879461-5
Fax: +98 (21) 88887080, 88887103
Headquarters: Standard Square, Karaj, Iran
P.O. Box: 31585-163
Tel: +98 (261) 2806031-8
Fax: +98 (261) 2808114
Email: standard @ isiri.org.ir
Website) www.isiri.org
Sales Dep.: Tel: +98(261) 2818989, Fax.: +98(261) 2818787
Price: 2375 Rls.


بنام خدا
آشنايي با موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران
موسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران به موجب بنديك ماده 3 قانون اصلاح قوانين ومقررات موسسه استاندارو
تحقيقات صنعتي ايران،مصوب بهمن ماه 1371تنها مرجع رسمي كشور است كه وظيفه تعين، تدوين ونشراستاندارد
هاي ملي( رسمي ) ايران را برعهده دارد .
∗ تدوين استاندارد در حوزه هاي مختلف كميسيون فني مركب ازكارشناسان موسسه
صاحب نظران مراكز وموسسات
علمي، پژوهشي ، توليد واقتصادي آگاه ومرتبط انجام مي شود وكوششي همگام بامصالح ملي و باتوجه به شرايط
توليدي، فناوري وتجاري است كه از مشاركت اگاهانه ومنصفانه صاحبان حق ونفع ، شامل توليد كنندگان ، مصرف
كنندگان ، صادركنندگان وواردكنندگان، مراكزعلمي وتخصصي، نهادها ، سازمان هاي دولتي وغيردولتي حاصل مي
.شودپيش نويس استاندارد هاي ملي براي نظر خواهي به مراجع ذي نفع و اعضاءكمسيون هاي فني مربوطه ارسال
مي شود. وپس از دريافت نظرهاوپيشنهادها دركميته ملي مرتبط با آن رشته طرح درصورت تصويب به عنوان
استاندارد ملي(رسمي) ايران چاپ ومنتشر مي شود .
پيش نويس استانداردهايي كه موسسات وسازمانهاي علاقه مند ذي صلاح نيز با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي
كنند در كميته ملي طرح و بررسي ودر صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي (رسمي )چاپ ومنتشر مي شود
.بدين ترتيب، استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه براساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملي ايران شماره 5 تدوين
ودركميته ملي استاندارد مربوطه كه موسسه استاندارد تشكيل مي دهد به تصويب رسيده باشد .
1 موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد (ISO )
كميسيون بين
2 المللي الكتروتكنيك(IEC)
4 است وبه عنوان تنهارابط 3 وسازمان بين المللي اندازه شناسي قانوني( OIML)
5 كميسيون كدكس غذايي(CAC)
دركشورفعاليت مي كند . تدر دوين استاندارد هاي ملي ايران ضمن توجه به
شرايط كلي ونياز مندي هاي خاص كشور ، از آخرين پيشرفت هاي علمي ، فني وصنعتي جهان و استاندارد هاي
بين المللي بهره گيري مي شود .
موسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران مي تواندبارعايت موازين پيش بيني شده درقانون براي حمايت ازمصرف
كنندگان،حفظ سلامت وايمني فردي وعمومي،حصول اطمينان ازكيفيت محصولات وملاحظات زيست محيطي
واقتصادي اجراي بعضي ازاستاندارد هاي ملي ايران را براي محصولات توليدي داخل كشورو / يا اقلام وارداتي
باتصويب شوراي عالي استاندارد، اجباري نمايد. موسسه مي تواند به منظورحفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات
كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي ودرجه بندي آن را اجباري نمايد.و همچنين براي اطمينان بخشيدن به
استفاده كنندگان ازخدمات سازمان هاو موسسات فعال، در زمينه آموزش، مشاوره ، بازرسي، مميزي وصدور گواهي
سيستم هاي كيفيت ومديريت زيست محيطي ، آزمايشگاه ها ومراكزكاليبراسيون( واسنجي) وسايل سنجش، موسسه
استاندارد اين گونه سازمان ها موسسات رابراساس ضوابط نظام تاييدصلاحيت ايران ارزيابي مي كند ودرصورت
احرازشرايط لازم،گواهي تاييد صلاحيت با آنها اعطاء و برعملكرد آنها نظارت مي كند. ترويج دستگاه بين المللي يكا
هاي كاليبراسيون (واسنجي) وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها وانجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاع سطح
استاندارد هاي ملي ايران از ديگر وظايف اين موسسه است .


* موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران
1- International Organization for standardization
2 -International Electrotechnical commission
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal )
4 – Contact point
5 – Codex Alimentarius commission
كميسيون فني تدوين استاندارد
" جرثقيل ها - اصول طراحي براي بارها و تركيب آن ها - قسمت دوم: جرثقيل هاي
سيار"

رئيس: سمت و/يا نمايندگي
برقعي،علي محمد دانشگاه تهران - دانشكده كشاورزي-عضو هيئت علمي
(دكتراي مهندسي ماشين هاي كشاورزي )

دبير:
شاه محمودي،بهزاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
(ليسانس فيزيك )

اعضا:
اعتمادي،محمود بنياد آموزش هاي فني و حرفه اي ايرانيان
(ليسانس مهندسي مكانيك)
امير شاهي،سيد مهدي شركت تراكتور سازي ايران
(فوق ليسانس مهندسي ماشين هاي كشاورزي )
بحري ، فرخنده السادات وزارت صنايع و معادن - دفتر صنايع ماشين سازي و نيرو
(فوق ليسانس مهندسي مكانيك) محركه
تحريريان،سالار موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران
(ليسانس مهندسي مكانيك )
خوشحال ، هادي موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران
(ليسانس مهندسي شيمي )
شرافتي،كيهان وزارت جهاد كشاورزي - مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي
(فوق ليسانس مهندسي ماشين هاي كشاورزي )
فرهادي ، افشين موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران
(فوق ليسانس مهندسي محيط زيست )
كاظمي،رضا شركت بازرسي فني بهستون صنعت نوين
(فوق ليسانس مهندسي مكانيك )

كاوياني،جلال الدين وزارت جهاد كشاورزي - مديريت مهندسي و آزمون
(ليسانس مهندسي ماشين هاي كشاورزي) ماشين هاي كشاورزي
لشگري،اميد رضا شركت توسعه خودرو كار
(فوق ليسانس مهندسي مكانيك )
مريخ، فرشيد وزارت جهاد كشاورزي - مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
(فوق ليسانس مكانيك ماشينهاي كشاورزي) كشور
مهدي زاده،علي پژوهشكده توسعه تكنولوژي جهاد دانشگاهي
(ليسانس مهندسي مكانيك)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پيش گفتار
استاندارد" جرثقيل ها - اصول طراحي براي بارها و تركيب آن ها- قسمت دوم: جرثقيل
هاي سيار" كه پيش نويس آن توسط بنياد آموزش هاي فني و حرفه اي ايرانيان و بر اساس
راهنماي 21 ايزو" پذيرش منطقه اي يا ملي استاندارد هاي بين المللي و ديگر مدارك استاندارد"
در كميسيون هاي مربوطه تهيه وتدوين شده و در سيصد و پنجمين اجلاس كميته ملي استاندارد
خودرو ونيرو محركه مورخ /1386 12 / 15 مورد تصويب وپذيرش قرار گرفته است ، اينك به استناد
بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين ومقررات موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران مصوب
بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي گردد .
براي حفظ همگامي وهماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي وجهاني در زمينه صنايع ، علوم و
خدمات ، استاندارد هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي
اصلاح يا تكميل اين استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد
توجه قرار خواهد گرفت . بنابر اين همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده مي گردد .

در تدوين اين استاندارد ملي ايران ، استاندارد زير به صورت الزام آور مورد ارجاع قرار گرفته است :

ISO 8686-2:2004, Cranes — Design principles for loads and load combinations —
Part 2:Mobile cranes

 

 

 

 

 


جرثقيل ها - اصول طراحي براي بارها و تركيب آن ها -
قسمت دوم: جرثقيل هاي سيار

1 هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد، اعمال مجموعه اصول بيان شده در اسـتاندارد ملـي ايـران -10065 1
سال 1387 براي جرثقيل هاي سيار تعريف شده در استاندارد ISO 4306-2 ، و نشان دادن بارها و
تركيب بار مناسب براي استفاده در محاسبات آزمودن صلاحيت سازه هاي فـولادي جرثقيـل هـاي
سيار، مي باشد .
اين استاندارد براي جرثقيل هاي سيار مورد استفاده در سرويس دهي معمول و جرثقيل هاي سـيار
مورد استفاده براي سرويس دهي چرخه كاري، كاربرد دارد .


2 مراجع الزامي
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع داده
شده است.بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميشود.در صورتي كه
به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد
نظر اين استاندارد ملي ايران نيست.در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده
شده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است.
استفاده از م ار جع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است :
2 -1 استاندارد ملي ايران 10058 سال 1387 ،جرثقيل ها - ارزيابي نيروي باد
2 -2 استاندارد ملي ايران -10065 1 سال 1387 ، جرثقيل ها – اصول طراحي براي بارها و تركيب
آن ها – قسمت اول : كليات

2-2 ISO 4306-2, Cranes – Vocabulary – Part 2: Mobile cranes.
2-3 ISO 4310:1981, Cranes – Test code and procedures.
2-4 ISO 10721-1, Steel structures – Part 1: Materials and design.
2-5 ISO 10721-2, Steel structures – Part 2: Fabrication and erection.

3 اصطلاحات و تعاريف
در اين استاندارد اصطلاحات و / يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي رود :


1 3- ظرفيت مشخصه، بار مشخصه
بار تا نيمه بالا رفته كه شامل جرم ملحقات بالابري نيز مي باشد .

2 3- عملكرد معمول
وظايف تعريف شده براي قلاب كه تجزيه و تحليل خستگي سازه فولادي نگهدارنده بار براي آن لازم
نيست، شامل كاربرد گاه گاه (چند وقت يكبار) براي چرخه كاري، اگر مقدار چرخه كاري بيشـتر از
80 درصد مقدار سرويس معمول نباشد .

3-3 عملكرد در چرخه كاري
وظايف تكرارپذيري كه براي آنها، تجزيه و تحليل خستگي سازه فولادي نگهدارنده بار ممكـن اسـت
لازم باشد .
مثال: گرفتن، كشيدن، آهن ربا شدن(جذب كردن)، يا كار تكرار پذير قابل قياس .

چكيده
چكيده موضوعات مطرح شده در اين استاندارد به قرار زير مي باشد :
- در بند 4 الزامات و ملاحظات انتخاب بارها و تركيب بار بيان شده است.
- در بند 5 بارهاي ناشي از شتاب حركت جرثقيل و محاسبه آن ارائه شده است.
- در بند 6 محاسبات آزمايش صلاحيت سازه نگهدارنده بار ارائه شده است.
- در بند 7 موضوع مربوط به انحراف جانبي بار بازوهاي شـبكه اي مـورد بحـث قـرار گرفتـه
است.
- در پيوست الف الزامات مربوط به استحكام ستون جرثقيل ارائه شده است.
- در پيوست ب، اطلاعات مربوط به شبيه سازي شتاب ها ارائه شده است.
- در پيوست پ، اطلاعات مربوط به كاربرد تركيب بارهاي داده شده در جـداول 2و 1 ارائـه
شده است.

ساير بندهاي استاندارد بين المللي ISO 8686-2:1989 در مورد اين استاندارد ملي الزامي مي باشد .
 


دیدگاه خود را بیان کنید

محصولات ما