شرکت صنعتی جرثقیل ایران ساخت

اخبار

اخبار

www.irscrane.ir
www.irscrane.ir
www.irscrane.ir
www.irscrane.ir
irscrane.ir

اخبار

جرثقيل ها - اصول طراحي براي بارها و تركيب آن ها

جرثقيل ها - اصول طراحي براي بارها و تركيب آن ها

۰۰:۰۰
۲۷ / ۳ / ۱۳۹۴
۰۰:۰۰
۲۷ / ۳ / ۱۳۹۴

جرثقيل ها - كنترل ها - چيدمان و مشخصه ها

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين الزامات خاص براي كنترل هاي جرثقيـل هـاي برجـ ي تعريـف شده در استانداردهاي ISO 4306-1 و ISO 4306-3 و چيدمان كنترل هاي اصلي مورد استفاده در وضعيت دادن بار، مي باشد

۰۰:۰۰
۲۵ / ۳ / ۱۳۹۴

آشنايي با موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

موسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران به موجب بنديك ماده 3 قانون اصلاح قوانين ومقررات موسسه استاندارو تحقيقات صنعتي ايران،مصوب بهمن ماه 1371تنها مرجع رسمي كشور است كه وظيفه تعين، تدوين ونشراستاندارد هاي ملي( رسمي ) ايران را برعهده دارد

۰۰:۰۰
۲۵ / ۳ / ۱۳۹۴