شرکت صنعتی جرثقیل ایران ساخت

www.irscrane.ir
www.irscrane.ir
www.irscrane.ir
www.irscrane.ir
irscrane.ir

مقالات

جرثقيل هاي سيار

جرثقیل های متحرک وسیله ای اساسی هستند که بر روی یک موتور متحرک نصب می شوند و توسط قرقره ها و کابل ها کنترل می شوند. طراحی آن ها حمل و نقل آن ها را از و به سایت های مختلف تسهیل می کند. در بیشتر موارد، آن ها برای جمع آوری و نصب به تلاش زیادی احتیاج ندارند. جرثقیل های متحرک به گونه ای طراحی شده اند که به منظور بالا بردن و پایین آوردن اجسام و همچنین حرکت افقی آنها، از مجموعه ای از ماشین های ساده استفاده می کنند.

۱۱:۳۸
۳ / ۴ / ۱۴۰۰

جرثقيل هاي سقفي

جرثقيل هاي سقفي متحرك و جرثقيل هاي پل دروازه اي

۰۰:۰۰
۱۷ / ۳ / ۱۳۹۱

جرثقيل هاي سيار

جرثقیل های متحرک وسیله ای اساسی هستند که بر روی یک موتور متحرک نصب می شوند و توسط قرقره ها و کابل ها کنترل می شوند. طراحی آن ها حمل و نقل آن ها را از و به سایت های مختلف تسهیل می کند. در بیشتر موارد، آن ها برای جمع آوری و نصب به تلاش زیادی احتیاج ندارند. جرثقیل های متحرک به گونه ای طراحی شده اند که به منظور بالا بردن و پایین آوردن اجسام و همچنین حرکت افقی آنها، از مجموعه ای از ماشین های ساده استفاده می کنند.

۰۰:۰۰
۱۷ / ۳ / ۱۳۹۱

جرثقيلهاي برجي

جرثقیل های متحرک وسیله ای اساسی هستند که بر روی یک موتور متحرک نصب می شوند و توسط قرقره ها و کابل ها کنترل می شوند. طراحی آن ها حمل و نقل آن ها را از و به سایت های مختلف تسهیل می کند. در بیشتر موارد، آن ها برای جمع آوری و نصب به تلاش زیادی احتیاج ندارند. جرثقیل های متحرک به گونه ای طراحی شده اند که به منظور بالا بردن و پایین آوردن اجسام و همچنین حرکت افقی آنها، از مجموعه ای از ماشین های ساده استفاده می کنند.

۰۰:۰۰
۱۷ / ۳ / ۱۳۹۱

دريا- كشتيها و فنآوري دريايي - تجهيزات جرثقيل به آب اندازي قايق هاي نجات

جرثقیل های متحرک وسیله ای اساسی هستند که بر روی یک موتور متحرک نصب می شوند و توسط قرقره ها و کابل ها کنترل می شوند. طراحی آن ها حمل و نقل آن ها را از و به سایت های مختلف تسهیل می کند. در بیشتر موارد، آن ها برای جمع آوری و نصب به تلاش زیادی احتیاج ندارند. جرثقیل های متحرک به گونه ای طراحی شده اند که به منظور بالا بردن و پایین آوردن اجسام و همچنین حرکت افقی آنها، از مجموعه ای از ماشین های ساده استفاده می کنند.

۰۰:۰۰
۱۷ / ۳ / ۱۳۹۱